Wednesday, September 4, 2013

Instagram ♥ Mixiu mixiu


 Sayang baba ~ mixiu mixiu  

小樂爸爸出国公干三天 
昨夜抵步已经很晚 
今早睡醒就和爸爸玩 Skype 
明天就可以见到爸爸啦! * 抱抱 * 
嘻嘻 ^^ 


1 comment: